Witamy w Mieście Szkoleń!

Zaloguj się do panelu, wpisując po prawej stronie swój adres e-mail i hasło.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się! Rejestracja zajmie Ci 2 minuty!

Rejestracja

Przejdź do strony rejestracji.

Zarejestruj się
za darmo

Logowanie

Nie pamiętasz hasła?

bo kto się nie rozwija, ten się zwija!

Regulamin MiastoSzkolen.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego MiastoSzkolen.pl, oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów.

 1. MiastoSzkolen.pl - właściciel Serwisu, firma BetterWeb Łukasz Jarzembowski z siedzibą przy ul. Zamojskiej 15e/2, 80-180 Gdańsk.

 2. Serwis - internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Autorem a Użytkownikami w transakcjach sprzedaży Produktów. Adresy internetowe Serwisu to http://MiastoSzkolen.pl oraz https://MiastoSzolen.pl

 3. Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna nabywająca Produkt za pomocą Serwisu.

 4. Autor - firma lub osoba prywatna sprzedająca swoje Produkty za pośrednictwem Serwisu, na podstawie odrębnej umowy z MiastoSzkolen.pl.

 5. Materiały - jeden lub kilka komputerowych plików zawierających nagrania wideo lub inne pliki będące podstawowym składnikiem Produktu.

 6. Materiały Dodatkowe - zero lub więcej plików komputerowych będących dodatkiem do Produktu.

 7. Produkt - usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów Dodatkowych w postaci komputerowych plików, świadczona za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.

 8. Produkt Bezpłatny - Produkt, który jest udostępniany nieodpłatnie za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.

 1. Każdy użytkownik Internetu (osoba) może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu.

 2. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email.

 3. Użytkownikiem mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. (osoby prawne lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej)

 4. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, Administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług.

 5. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. MiastoSzkolen.pl zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu produktów w postaci plików komputerowych zawierających nagrania wideo, lub szkolenia on-line prowadzone za pośrednictwem platformy konferencyjnej.

 2. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez MiastoSzkolen.pl należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia.

 3. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 4. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości email przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

 5. Podstawowym sposobem dostawy Produktu jest pobranie go przez Użytkownika drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera.

 6. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość e-mail, zawierająca informacje uzyskaniu dostępu do oglądania i pobierania zakupionych Produktów w postaci plików. Użytkownik uzyskuje dostęp do Produktów logując się na swoje konto w Serwisie i korzystając z opcji "Panel" w Serwisie gdzie znajdują się linki do pobierania zakupionych Produktów.

 7. Produkt zostanie udostępniony Użytkownikowi nie później niż w ciągu 120 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia zapłaty przez MiastoSzkolen.pl ABONAMENT?

 8. Faktury VAT wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie numeru NIP oraz danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego podpisu.

 1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 2. Zakupione Produkty są trwale oznakowane, jako własność Użytkownika, który dokonał zakupu w Serwisie lub pobrał bezpłatny Produkt. Oznaczenia właściciela Produktu nie ujawniają jego danych osobowych, służą wyłącznie do identyfikacji w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa. Tym samym każdy Użytkownik nabywający Produkt w Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia.

 3. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu.

 4. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach) w sposób niezgodny z prawem. Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.

 5. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, MiastoSzkolen.pl może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu (Użytkownika), z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu.

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy bok@miastoszkolen.pl

 2. MiastoSzkolen.pl rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji oraz MiastoSzkolen.pl poinformuje Użytkownika za pomocą listu e-mail przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.

 3. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy nie uruchamia się lub pobrany plik z Produktem jest uszkodzony, niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu lub Produkt nie został dostarczony w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Użytkownik może w terminie 30 dni wystąpić do MiastoSzkolen.pl z reklamacją.

 4. Reklamacje zgłaszane przez Użytkowników będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu roboczych od momentu ich zgłoszenia. Serwis powiadomi Użytkownika o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.

 5. Każdemu Użytkownikowi nabywającemu Produkty za pośrednictwem Serwisu, służy prawo dokonania ich zwrotu w terminie 3 dni od momentu otrzymania przedmiotu zamówienia, jeżeli Użytkownik nie będzie zadowolony z zakupionych produktów. MiastoSzkolen.pl zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu w wyjątkowych sytuacjach, gdy wystąpi uzasadnione podejrzenie, iż dokonywany zwrot nosi cechy nadużycia prawa do zwrotu (w tym między innymi wielokrotne zwroty zgłaszane przez tego samego Użytkownika, wielokrotne zwroty z podobnych adresów internetowych IP, wielokrotne zwroty produktów w tym samym czasie).

 6. Użytkownik ma obowiązek zawiadomić MiastoSzkolen.pl o zamiarze zwrotu Produktu. Zawiadomienie powinno zawierać, co najmniej nazwę Produktu, numer zamówienia (transakcji), datę oraz cenę zakupu. Dla skuteczności zawiadomienia konieczne jest wysłanie emaila z adresu, który został podany podczas składnia zamówienia.

 7. MiastoSzkolen.pl blokuje Użytkownikowi możliwość dostępu do Produktu który jest przedmiotem zwrotu lub reklamacji.

 8. W ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o chęci zwrotu, MiastoSzkolen.plpoinformuje Użytkownika o decyzji odnośnie danego zwrotu. Podstawą dokonania zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za zwracany Produkt, jest prawidłowo wypełniony formularz zwrotu dostarczony do MiastoSzkolen.pl. W przypadku decyzji pozytywnej, MiastoSzkolen.pl prześle na adres email Użytkownika wzór formularza zwrotu, który musi być wypełniony i podpisany przez Użytkownika dokonującego zwrotu. Formularz należy odesłać pocztą tradycyjną (listem poleconym) na adres: BetterWeb.pl ul.Zamojska 15E lok. 2 80-180 Gdańsk.

 9. MiastoSzkolen.pldokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za zwracany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia otrzymania formularza zwrotu.

 10. Po pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu lub reklamacji przez MiastoSzkolen.pl, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu, którego zwrot lub reklamacja dotyczy.

 1. Użytkownik akceptuje faktury otrzymywane w formie elektronicznej.

 2. Użytkownik otrzymuje faktury VAT w formie elektronicznej w postaci pliku PDF, pobranego ze strony MiastoSzkolen.pl. Aby pobrać fakturę Użytkownik zaloguje się swoim adresem email i poufnym hasłem, a następnie wybierze "Faktury VAT"

 3. Duplikaty do faktur wystawionych i dostarczonych w formie elektronicznej będą przyjmowane w formie elektronicznej.

 1. MiastoSzkolen.pl nie przekazuje ani nie udostępnia, całości ani części zbioru danych osobowych innym osobom ani przedsiębiorstwom.

 2. MiastoSzolen.pl zbiera i przetwarza za pomocą Serwisu dane osobowe, dobrowolnie podane przez Użytkownika.

 3. Zbierane i przetwarzane są jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia przez MiastoSzkolen.pl usług na rzecz Użytkownika oraz zapewnienia mu pomocy.

 4. Treść korespondencji przesyłanej przez MiastoSzkolen.pl do Użytkownika jest związana jedynie z ofertą i usługami świadczonymi przez MiastoSzkolen.pl.

 5. MiastoSzkolen.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości email osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z postanowieniami Regulaminu korzystania z serwisu.

 1. MiastoSzkolen.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.

 2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulamin, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownikiem, co w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika.

 1. MiastoSzkolen.pl nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.

 2. MiastoSzkolen.pl nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.

 3. MiastoSzkolen.pl nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.

 4. MiastoSzkolen.pl zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od MiastoSzkolen.pl.Regulamin Programu Partnerskiego MiastoSzkolen.pl.pl

Obowiązująca wersja z dnia 18kwietnia 2011

Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki współpracy między MiastoSzkolen.pl a Partnerami w ramach Programu Partnerskiego.

Definicje

 1. MiastoSzkolen.pl - właściciel Serwisu, firma BetterWeb Łukasz Jarzembowski z siedzibą w Gdańsku 80-180, przy ulicy Zamojskiej 15E/2.

 2. Serwis - internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Autorem a Partnerami w transakcjach sprzedaży Produktów. Adresy internetowe Serwisu to http://www.pp.MiastoSzkolen.pl.pl oraz https://pp.MiastoSzkolen.pl.pl

 3. Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna nabywająca Produkt za pomocą Serwisu.

 4. Autor - firma lub osoba prywatna sprzedająca swoje Produkty za pośrednictwem Serwisu, na podstawie odrębnej umowy z MiastoSzkolen.pl.

 5. Materiały - jeden lub kilka komputerowych plików zawierających nagrania wideo lub inne pliki będące podstawowym składnikiem Produktu.

 6. Materiały Dodatkowe - zero lub więcej plików komputerowych będących dodatkiem do Produktu.

 7. Produkt - usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów Dodatkowych w postaci komputerowych plików, świadczona za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Partnera, za pośrednictwem Serwisu.

 8. Produkt Bezpłatny - Produkt, który jest udostępniany nieodpłatnie za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Partnera, za pośrednictwem Serwisu.

 9. Program Partnerski - zorganizowana akcja marketingowa mająca na celu promowanie i sprzedaż Produktów której uczestnikami są Partnerzy, MiastoSzkolen.pl oraz Autorzy.

 10. Partner - osoba fizyczna lub prawna która uczestniczy w Programie Partnerskim

 11. Opiekun Programu Partnerskiego - osoba posiadająca upoważnienie i umowę z MiastoSzkolen.pl w zakresie nadzorowania Programu Partnerskiego i reprezentowania MiastoSzkolen.pl we wszystkich sprawach z tym związanych.

Postanowienia ogólne

 1. Udział w Programie Partnerskim jest dobrowolny i bezpłatny. Każdy w dowolnym momencie może zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowne oświadczenie MiastoSzkolen.pl lub likwidując konto partnerskie w Serwisie.

 2. Zasady oraz warunki korzystania z Serwisu przez Partnera, Autora oraz Partnera określa Regulamin korzystania z serwisu MiastoSzkolen.pl.pl

 3. Do uczestniczenia w Programie Partnerskim wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email.

 4. Partnerem mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. (osoby prawne lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej)

 5. Z chwilą dokonania rejestracji w Programie Partnerskim, Partner oświadcza że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Partner nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, MiastoSzkolen.pl ma prawo odmówić Partnerowi uczestniczenie w Programie Partnerskim.

 6. Partnerzy mogą korzystać z Serwisu oraz uczestniczyć w Programie Partnerskim tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. MiastoSzkolen.pl zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez Partnera prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

Uczestnictwo w Programie Partnerskim

 1. Podstawowym zadaniem Partnera jest zwiększanie przychodów MiastoSzkolen.pl z tytułu sprzedaży usług i produktów oferowanych w Serwisie, poprzez pośrednie lub bezpośrednie zapraszanie osób trzecich do dokonywania zakupów w Serwisie.

 2. Warunkiem niezbędnym do uznania danego klienta Serwisu, za osobę poleconą przez danego Partnera, jest to, aby taka osoba weszła do Serwisu w wyniku aktywowania specjalnego hiperłącza (linku) udostępnionego Partnerowi, co pozwoli na przypisanie w bazie Serwisu danego klienta do konkretnego Partnera, od czego w efekcie uzależnione jest nabywanie przez Partnerów korzyści z tytułu udziału w Programie.

 3. Hiperłącze partnerskie może być udostępniane przez Partnerów potencjalnym klientom Serwisu w dowolny sposób, tak jednak, aby nie powodowało to naruszania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ani też:

  1. nie nosiło znamion uprawiania spamu (masowa wysyłka listów/wiadomości/postów do osób, które mogą sobie tego nie życzyć);

  2. nie nosiło znamion przesyłania nie zamówionej informacji handlowej;

  3. nie naruszało prawa do prywatności osób, którym hiperłącze jest przekazywane;

 4. Hiperłącze może być również umiejscawiane w banerach reklamowych i innych formach reklam zamieszczanych przez Partnerów na stronach i serwisach WWW, co do których Partnerzy mają właściwe i odpowiednie prawa do zamieszczania tam banerów reklamowych oraz MiastoSzkolen.pl nie sprzeciwi się zamieszczeniu banera na konkretnych stronach lub serwisach WWW, ze względu na ich tematykę, wygląd, funkcjonalność lub z innych powodów MiastoSzkolen.pl uzna, iż nie nadają się one do zamieszczenia tam banera reklamującego Serwis lub jego produkty.

 5. Stron WWW zaopatrywanych przez Partnera w baner, może być więcej niż jedna, przy czym Partner zawsze musi wskazać MiastoSzkolen.pl adresy stron, na których umieszcza lub ma zamiar umieścić baner reklamowy.

 6. Niedozwolone jest stosowanie następujących posunięć:

  1. stosowania hiperłącza aktywowanego automatycznie po wejściu lub wyjściu ze strony WWW, na której jest ono zamieszczone (chyba, że strona taka nie zawiera treści i służy wyłącznie jako przekierowanie do innej strony WWW);

  2. uzależnienia dostępu do usług oferowanych na swojej stronie lub serwisie WWW od: aktywacji hiperłącza zawierającego link partnerski, kliknięcia w reklamę Serwisu, przejścia do Serwisu poprzez link partnerski i dokonania rejestracji lub zakupu;

  3. rozsyłania masowej informacji o stronie WWW zawierającej jakąkolwiek formę reklamy Serwisu do Partnerów internetu (tzw. spamming), korzystając z dowolnego medium (e-mail, listy dyskusyjne, grupy dyskusyjne, komunikatory, IRC itp.);

  4. podszywania się pod MiastoSzkolen.pl we wszelkiego rodzaju ogłoszeniach, reklamach, anonsach, na własnych stronach WWW, we własnych materiałach promocyjnych, niezależnie od formy promowania MiastoSzkolen.pl

  5. uruchamiania stron w domenie Serwisu automatycznie w osobnych oknach przy wejściu lub wyjściu ze strony Partnera (popup, popunder, popexit)

  6. umieszczania stron w domenie Serwisu w systemach typu click-harvester, wymiany ruchu na stronach WWW w przypadkach, gdy dodawaną stroną do takiego systemu miałaby być bezpośrednio strona w domenie Serwisu

  7. wykorzystywania materiałów pobieranych bezpośrednio z serwera MiastoSzkolen.pl (hotlinkowanie) na własnych stronach oraz w reklamach zamieszczanych na innych stronach, chyba żeMiastoSzkolen.pl wyrazi na to zgodę w stosunku do konkretnych materiałów.

 7. Przekierowanie na strony Serwisu powinno być potwierdzone świadomym i zamierzonym kliknięciem, lub czynnością wykonaną przez odwiedzającego. Przekierowanie nie może być w żaden sposób wymuszone.

 8. Efektem pierwszego wejścia danej osoby do Serwisu poprzez link Partnera jest zapisanie pliku 'cookie' w systemie informatycznym tej osoby. Plik ten pozwala na identyfikację danego klienta i jego wizyt w Serwisie jako dokonanych z polecenia konkretnego Partnera. 'Cookie' może zostać zastąpione przez analogiczny plik innego Partnera (tzw. nadpisanie - w jednym systemie informatycznym może być zapisany tylko jeden plik 'cookie').

 9. Partnerowi naliczana jest prowizja bezpośrednia wtedy, gdy w chwili składania zamówienia w systemie informatycznym danego klienta zapisane jest 'cookie' tego Partnera.

 10. Przypisanie Klienta na stałe następuje w chwili, gdy jego pierwsze zamówienie zmienia swój status na "opłacone" - Klient jest przypisywany na stałe do Partnera, któremu jest naliczana prowizja bezpośrednia od tego zamówienia. Klient raz przypisany na stałe jednemu Partnerowi nie może być przypisany na stałe innemu. Przypisanie na stałe jednemu Partnerowi nie wyklucza jednak zapisywania plików 'cookie' innych Partnerów w systemie informatycznym tego klienta.

 11. Partner otrzymuje tzw. wieczną prowizję za każdym razem, gdy klient przypisany mu na stałe dokona zakupu w Serwisie. Wieczna prowizja jest niezależna od prowizji bezpośredniej - jeden Partner może otrzymać za dany zakup prowizję wieczną, a inny prowizję bezpośrednią. Jeden Partner może jednak otrzymać zarówno prowizję wieczną, jak i bezpośrednią (w sytuacji, gdy klient dokonujący zakupu jest przypisany do tego Partnera na stałe i w chwili zakupu w systemie informatycznym klienta zapisany jest plik 'cookie' tego samego partnera).

 12. Warunkiem przyznania wiecznej prowizji za kolejne zakupy danego klienta jest posługiwanie się przez tego klienta tym samym adresem e-mail, którego klient ten użył przy pierwszym zakupie (w momencie przypisania na stałe do konkretnego Partnera). Warunek ten wynika ze sposobu identyfikacji klientów w Serwisie, opartego na bazie adresów e-mail.

 13. Serwis dołoży wszelkich starań, w miarę możliwości technicznych, aby podawać hiperłącze Partnera, do którego przypisany jest na stałe dany klient, w każdej elektronicznej korespondencji marketingowej skierowanej do tego klienta (przede wszystkim w wiadomościach e-mail promujących produkty Serwisu).

 14. Jeśli dana osoba po odwiedzeniu Serwisu przez link Partnera przystąpi do Programu, automatycznie staje się członkiem tzw. drugiego poziomu tego Partnera. Partnerowi przysługuje prowizja drugiego poziomu od ilości punktów zebranych przez poleconych w ten sposób uczestników Programu.

 15. Z uwagi na wyżej opisane uwarunkowania techniczne Programu, MiastoSzkolen.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie systemów informatycznych zarówno Partnerów, jak i osób wchodzących do Serwisu w wyniku działań Partnerów, co dotyczy w szczególności możliwości zapisywania i przechowywania plików 'cookies' w tych systemach informatycznych, posługiwanie się informacjami zmienianymi w stosunku do tych, które zostały przypisane w bazie Serwisu i inne, które mogą spowodować nieprawidłowości w identyfikowaniu działań lub podmiotów, od których zależne jest przyznawanie Parterom korzyści w Programie.

 16. Prowizja Partnera może zostać wycofana, w przypadku gdy zdobyty przez Partnera Klient skorzysta z Gwarancji Satysfakcji (procedury reklamacyjnej opisanej w Warunkach korzystania z serwisu MiastoSzkolen.pl.pl) i zażąda zwrotu pieniędzy za Produkt. W żadnym wypadku nie może doprowadzić to do obciążenia Partnera jakimikolwiek dodatkowymi kosztami.

 17. Każdy Partner (osoba fizyczna lub prawna) może mieć tylko jedno konto w Programie Partnerskim. W przypadku złamania tego postanowienia MiastoSzkolen.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia jednego z kont Partnera bez możliwości wypłaty nagromadzonej na koncie prowizji.

Polityka prywatności

 1. MiastoSzkolen.pl nie przekazuje ani nie udostępnia, całości ani części zbioru danych osobowych innym osobom ani przedsiębiorstwom.

 2. MiastoSzkolen.pl zbiera i przetwarza za pomocą Serwisu dane osobowe, dobrowowolnie podane przez Partnera.

 3. Zbierane i przetwarzane są jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do prowadzenia przez MiastoSzkolen.pl Programu Partnerskiego, współpracę z Partnerem i zapewnianie mu pomocy.

 4. Treść korespondencji przesyłanej przez MiastoSzkolen.pl do Partnera jest związana jedynie z Produktami oraz Programem Partnerskim.

 5. MiastoSzkolen.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości email osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z postanowieniami Regulaminu korzystania z serwisu.

Postanowienia końcowe

Zmiany regulaminu

 1. MiastoSzkolen.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie pod adresem https://pp.MiastoSzkolen.pl.pl/regulamin.

 2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, o których mowa w ust. 1, Partner ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Partnerem, co w efekcie doprowadzi do zablokowania lub usunięcia Konta Partnera.

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. MiastoSzkolen.pl nie ponosi wobec Partnera odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez Partnera w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.

 2. MiastoSzkolen.pl nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Partnera w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.

 3. MiastoSzkolen.pl nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.

 4. MiastoSzkolen.pl zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od MiastoSzkolen.pl.